Star Wars. Wielka Republika. Szlak cieni

Na hory­zon­cie widzi­my już ostat­ni tom głów­nej serii „Star Wars. Wiel­ka Repu­bli­ka”, ale zanim o nim poroz­ma­wia­my, zapra­sza­my na dys­ku­sję o mini-serii „Szlak cie­ni”, któ­ra koń­czy­ła nam gwiezd­no­wo­jen­ny, komik­so­wy 2022 rok. Album ten spo­tkał się z bar­dzo cie­płym przy­ję­ciem wśród fanów, a rekla­mo­wa­ny był jako kry­mi­nał w świe­cie Star Wars. Dziś w wir­tu­al­nym stu­dio spo­tka­ła się eki­pa w skła­dzie Man­do, Rychu oraz Jer­ry abym się z tymi pozy­tyw­ny­mi opi­nia­mi skon­fron­to­wać. Jak „Szlak cie­ni” wypa­da jako waria­cja na temat kry­mi­na­łu noir? Czy jest to fak­tycz­nie mini-seria pobocz­na, po któ­rą moż­na się­gnąć bez zna­jo­mo­ści wyda­rzeń z innych ksią­żek i komik­sów, czy raczej jest to tytuł skie­ro­wa­ny do fanów „Wiel­kiej Repu­bli­ki”? Na ile „Szlak cie­ni” jest tytu­łem istot­nym fabu­lar­nie w kon­tek­ście pierw­szej fazy „The High Repu­blic” i jakie suge­stie na przy­szłość nam daje? I w koń­cu, jak oce­nia­my war­stwę wizu­al­ną cało­ści, któ­ra oka­zu­je się być dość waż­nym aspek­tem opo­wie­ści? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście.

Uwa­ga: Ze wzglę­du na spe­cy­fi­kę komik­su uwa­żaj­cie na spo­ile­ry do innych tytu­łów komik­so­wych i książ­ko­wych spod szyl­du Wiel­ka Republika.

Komiks zaku­pi­cie w skle­pie Egmontu.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Marek Wyszyński

Typowy dzieciak urodzony w latach '80. Kocha gry komputerowe, horror, nie pogardzi dobrym fantasy, czy science fiction. Uwielbia seanse złych filmów, ale tylko w dobrym towarzystwie.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.