Star Wars. Wojna łowców nagród. Jeszcze jedno zadanie

W stycz­niu uka­za­ła się w naszym kra­ju anto­lo­gia „Star Wars. Woj­na łow­ców nagród. Jesz­cze jed­no zada­nie” co ozna­cza, że koń­czy­my osta­tecz­nie przy­go­dę z even­tem „Woj­na łow­ców nagród”. Dziś w wir­tu­al­nym stu­dio spo­tka­li się Man­do i Jer­ry aby o tym albu­mie pody­sku­to­wać i pod­su­mo­wać całość wyda­rze­nia. Co łączy wszyst­kie czte­ry zapre­zen­to­wa­ne w tym tomie opo­wie­ści? Na ile poszcze­gól­ne zeszy­ty sta­no­wią auto­no­micz­ną całość, a na ile są uzu­peł­nie­niem wyda­rzeń zna­nych z głów­nych serii? Czy moż­na po „Jesz­cze jed­no zada­nie” się­gnąć bez kon­tek­stu tytu­ło­wa­nej woj­ny? Jak oce­nia­my kolej­ną już, wyda­ną w Pol­sce, gwiezd­no­wo­jen­ną anto­lo­gię? I w koń­cu, czy jeste­śmy usa­tys­fak­cjo­no­wa­ni z tego co w ramach całe­go wyda­rze­nia otrzy­ma­li­śmy? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście.

Drob­ne spro­sto­wa­nie – Jer­ry wspo­mi­na o rysow­ni­ku Kei Zamie, ale oka­zu­je się, że to japoń­ska rysowniczka.

Komiks zaku­pi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Egmontu.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.