XIII SPADS

XIII po uciecz­ce z zakła­du kar­ne­go dla psy­chicz­nie cho­rych zosta­je wysła­ny przez gene­ra­ła Car­ring­to­na do taj­ne­go obo­zu szko­le­nio­we­go SPADS. Tam też przy­pad­kiem pozna­je kogoś, kto może posia­dać waż­ne infor­ma­cje na temat praw­dzi­we­go Ste­ve­’a Row­lan­da – męż­czy­zny, któ­re­go toż­sa­mość prze­jął wła­śnie numer XIII. W tym samym cza­sie puł­kow­nik Amos, wyko­rzy­stu­jąc akta przy­go­to­wa­ne przez Jones i Car­ring­to­na, wpa­da w zasadz­kę Man­gu­sty. Kto zdra­dził? Czy bie­żą­ce wyda­rze­nia mają jakiś zwią­zek z trwa­ją­cą wła­śnie kam­pa­nią pre­zy­denc­ką? Czy jed­nost­ka SPADS to na pew­no bez­piecz­ne schronienie?

W naj­now­szym odcin­ku Kon­glo­me­ra­tu agent XXII uda­je się wgłąb dżun­gli, by opo­wie­dzieć Wam o SPADS.

 

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.