Zaginięcie Madeleine McCann

Sku­ra wyru­sza na poszu­ki­wa­nie Made­le­ine McCann! Wszyst­ko dzię­ki ośmio­od­cin­ko­we­mu seria­lo­wi Net­fli­xa, gdzie od pod­szew­ki pozna­je­my histo­rię zagi­nię­cia dziew­czyn­ki. W histo­rii Kon­glo Sku­ra recen­zo­wał już kil­ka fil­mów o zagi­nio­nych ludziach, gdyż to jego konik. Jak spraw­dza się pierw­szy sezon tego doku­men­tu? O tym dowie­cie się dzię­ki patro­nom Audy­cji Zku­ry, gdyż jest to odci­nek pod­ca­stu pier­wot­nie wyemi­to­wa­ny tyl­ko dla Patro­nów, oko­ło dwa lata temu. Zapra­sza­my do Portugalii.

Sku­rę może­cie wspie­rać na patronite.pl/skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.