Dochodzenie

Nagi mor­der­ca? Sze­ściu detek­ty­wów? Wszy­scy oni sie­dzą przy jed­nym sto­le pró­bu­jąc roz­wi­kłać zagad­kę kto zabił i w jaki spo­sób. Ory­gi­nal­nie gra zna­na jako „Decep­tion – Mur­der in Hong Kong” dziś omó­wio­na jest przez Sku­rę, któ­ry wcie­la się w rolę detek­ty­wa i recen­zu­je kolej­ną grę z wor­ka opa­trzo­ne­go napi­sem „mecha­ni­ka dedukcji”.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.