Pierwsze wrażenia – Helstrom

Sta­cja Hulu zaser­wo­wa­ła nam w paź­dzier­ni­ku ostat­ni serial reali­zo­wa­ny przez marve­low­ską sek­cję tele­wi­zyj­ną, czy­li hor­ro­ro­wy „Hel­strom”. Man­do i Jer­ry posta­no­wi­li spraw­dzić jak pro­duk­cja, któ­ra w teo­rii łączy dwie lubia­ne przez nich kon­wen­cje – super­bo­ha­tersz­czy­znę oraz hor­ror – spraw­dza się na ekra­nie i dziś pre­zen­tu­ją swo­je pierw­sze wra­że­nia. Czy przy­go­da roz­po­czę­ta lata temu seria­lem „Agen­ci T.A.R.C.Z.Y” koń­czy się god­nie? Czy miło­śni­cy gro­zy znaj­dą tutaj coś dla sie­bie? I w koń­cu, czy otwar­cie prze­ko­na­ło chło­pa­ków aby śle­dzić dal­sze losy rodzeń­stwa Hel­strom? Posłuchajcie!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.