Star Wars: Wektor

Star Wars: Wek­tor to opo­wieść obej­mu­ją­ca wszyst­kie ery histo­rii uni­wer­sum Star Wars! Seria łączy czte­ry cykle Star Wars, roz­gry­wa­ją­ce się w róż­nych epo­kach: Ryce­rze Sta­rej Repu­bli­ki, Mrocz­ne Cza­sy, Rebe­lia i Dzie­dzic­two. Pierw­szy tom skła­da się z dwóch roz­dzia­łów: pierw­szy jest pią­tym tomem serii Ryce­rze Sta­rej Repu­bli­ki, dru­gi jest trze­cim tomem cyklu Mrocz­ne Cza­sy. Dru­gi tom skła­da się z dwóch roz­dzia­łów: pierw­szy jest czwar­tym tomem serii Rebe­lia, dru­gi jest szó­stym tomem cyklu Dziedzictwo.

Roz­dział pierw­szy (Ryce­rze Sta­rej Repu­bli­ki, tom 5)
To, co zaczę­ło się od wizji zagro­że­nia ze stro­ny Sithów, się­ga­ją­cej dale­ko w przy­szłość, sta­ło się nie­bez­piecz­ną misją dla agent­ki Jedi, Cele­ste Mor­ne. Wysła­na w stre­fę dzia­łań wojen­nych Cele­ste nie może pozwo­lić, by przed­miot z wizji – sithań­ski arte­fakt zwa­ny Tali­zma­nem Muura – wpadł w ręce man­da­lo­riań­skich najeźdź­ców. Gdy jed­nak spo­ty­ka Zayne’a Car­ric­ka, pada­wa­na Jedi, wro­bio­ne­go w mor­der­stwo przez wła­snych mistrzów, jej misja zmie­nia kie­ru­nek. Agent­ka musi zmie­rzyć się z mocą tali­zma­nu i powstrzy­mać armię man­da­lo­riań­ską, któ­ra szy­ku­je się do ata­ku na Republikę!

Roz­dział dru­gi (Mrocz­ne Cza­sy, tom 3)
Nie­mal czte­ry tysią­ce lat póź­niej, wkrót­ce po prze­kształ­ce­niu Repu­bli­ki w Impe­rium, poten­cjal­na moc tali­zma­nu zwra­ca uwa­gę Dar­tha Vade­ra. Zwa­biw­szy na odlud­ny księ­życ prze­myt­ni­ków, któ­rzy nie wie­dzą, że są w posia­da­niu arte­fak­tu, Vader pra­gnie zdo­być go dla sie­bie. Ale tali­zman – wraz z żyją­cym w nim, peł­nym wro­go­ści duchem sta­ro­żyt­ne­go Sitha – nie prze­trwał przez wie­ki sam. Chcąc zabrać zdo­bycz, Vader musi sta­wić czo­ło nie tyl­ko potęż­nej magii Sithów, ale tak­że wście­kło­ści Jedi z cza­sów Sta­rej Republiki!

Roz­dział trze­ci (Rebe­lia, tom 4)
Minę­ło dwa­dzie­ścia lat odkąd Jedi Cele­ste Mor­ne zosta­ła porzu­co­na przez Dar­tha Vade­ra na odlud­nym księ­ży­cu. Przez cały ten czas Vader utrzy­my­wał w tajem­ni­cy ist­nie­nie zarów­no jej, jak i sithań­skie­go arte­fak­tu, któ­ry posia­da kobie­ta. Teraz jed­nak, gdy Rebe­lia rośnie w siłę, myśli Vade­ra powró­ci­ły do Cele­ste. Choć sam nie potra­fił prze­jąć kon­tro­li nad arte­fak­tem, nadal może to być sku­tecz­na broń prze­ciw­ko rebe­lian­tom. Luke Sky­wal­ker i księż­nicz­ka Leia wpad­ną w pułap­kę, a daw­na poraż­ka Vade­ra prze­obra­zi się w zwycięstwo.

Roz­dział czwar­ty (Dzie­dzic­two, tom 6)
Nie­mal 137 lat po spo­tka­niu z Lukiem Sky­wal­ke­rem Cele­ste pogo­dzi­ła się z fak­tem, że uwię­zi­ła Tali­zman Muura wraz z duchem Sitha, a zara­zem jest prze­zeń wię­zio­na. Zna­la­zła odosob­nio­ne miej­sce w Głę­bo­kim Jądrze galak­ty­ki. Gdy jed­nak los sty­ka ją z kolej­nym Sky­wal­ke­rem – Cade’em, Bun­tow­ni­czym potom­kiem, któ­ry nie chce rodzin­ne­go dzie­dzic­twa – zosta­je wcią­gnię­ta w spi­sek na życie sithań­skie­go Impe­ra­to­ra, Dar­tha Krayta!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.