Pierwsze wrażenia – Locke and Key

Po dzie­wię­ciu latach od porzu­ce­nia pro­jek­tu przez sta­cję Fox, seria­lo­we „Locke&Key” w koń­cu dobi­ło do – jak się wyda­je – bez­piecz­nej net­flik­so­wej przy­sta­ni. W 346. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK, w wir­tu­al­nym stu­diu spo­ty­ka­li się ponow­nie Hubert „Man­do” Span­dow­ski, Szy­mon „Szy­mas” Cie­śliń­ski i Michał „Jer­ry” Rako­wicz, któ­rzy omó­wią dla Was pilot seria­lu, któ­ry od kil­ku dni jest już dostęp­ny w stre­amin­gu. Pano­wie kon­fron­tu­ją swo­je wra­że­nia po pilo­ta­żo­wym odcin­ku od Foxa, z tym co zapro­po­no­wał nam Net­flix, dys­ku­tu­ją nad kon­struk­cją tego pierw­sze­go epi­zo­du, zasta­na­wia­ją się nad moż­li­wy­mi kie­run­ka­mi roz­wo­ju poszcze­gól­nych wąt­ków i wyjąt­ko­wo moc­no nie zga­dza­ją się co do ogól­nej oce­ny otwar­cia „Locke&Key” A.D. 2020. Zain­try­go­wa­ni? Posłuchajcie! 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.