Seria Krzyk

Co się dzie­je, gdy ktoś obej­rzy o jeden hor­ror za dużo? W małym mia­stecz­ku Woods­bo­ro gra­su­je seryj­ny zabój­ca. Swe ofia­ry wybie­ra spo­śród uczniów miej­sco­wej szko­ły. Dzwo­ni do nich, pro­po­nu­je quiz ze zna­jo­mo­ści popu­lar­nych fil­mów gro­zy. Hor­ror zaczy­na się, gdy nie­szczę­śnik popeł­ni błąd. Sid­ney Pre­scott jesz­cze nie doszła do sie­bie po stra­cie mat­ki, któ­ra zosta­ła zamor­do­wa­na przed rokiem. Dokład­nie w rocz­ni­cę jej śmier­ci odbie­ra tele­fon od tajem­ni­cze­go nie­zna­jo­me­go pro­po­nu­ją­ce­go jej dziw­ną grę… Tak roz­po­czy­na się trwa­ją­cy już od 15 lat hor­ror. Czte­ry fil­my w reży­se­rii Wesa Cra­ve­na, któ­re odro­dzi­ły gatu­nek teen sla­sher oraz roz­kła­da­ją go na czyn­ni­ki pierw­sze wyszy­dza­jąc ten pod­ga­tu­nek, będąc jed­no­cze­śnie jego sztan­da­ro­wym przed­sta­wi­cie­lem. Seria „Krzyk” to przede wszyst­kim wyśmie­ni­ta rozrywka.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.