Marzenia i koszmary cz. 1

Jeśli sądzisz, że two­je sny są nie­spo­koj­ne, wyobraź sobie kosz­ma­ry sen­ne Ste­phe­na Kin­ga. Wznieś się ponad prze­cięt­ność. Wyjdź poza gra­ni­ce rozu­mu. Razem ze Ste­phe­nem Kin­giem wybierz się w podróż do świa­ta uro­jeń, gdzie nie­zwy­kłe wyda­rze­nia są codzien­no­ścią, a sza­leń­stwo czai się tuż za rogiem. Serial jest ekra­ni­za­cją opo­wia­dań Kin­ga pocho­dzą­cych ze zbio­rów «Marze­nia i kosz­ma­ry», «Noc­na zmia­na» i «Wszyst­ko jest względ­ne». Każ­dy epi­zod jest zamknię­tą, nie powią­za­ną z resz­tą odcin­ków, historią.

W dwu­dzie­stym ósmym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK po dłu­giej prze­rwie powra­ca duet Hubert „Man­do” Span­dow­ski i Łukasz Sku­ra. Tą audy­cją zaczy­na­my tak­że krót­ki cykl, w któ­rym po kawał­ku omó­wi­my serial „Marze­nia i kosz­ma­ry”. Na pierw­szy rzut bie­rze­my dwa epi­zo­dy – „Pole wal­ki” oraz „Cro­uch End”. Kolej­na daw­ka kosz­ma­rów już niebawem…

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.