Desperacja

Gru­bo ponad czte­ry lata temu, pod­ca­stem o fil­mie „Luna­ty­cy”, Man­do i Sick roz­po­czę­li swój cykl audy­cji, w któ­rym pla­no­wa­li omó­wić wszyst­kie fil­my duetu Ste­phen King i Mick Gar­ris. Po dwóch latach wzię­li na warsz­tat „Worek kości”. Minę­ły kolej­ne dwa lata i w kwiet­niu tego roku nasz duet pod­ca­ste­rów powró­cił do swo­jej serii, by w tych ponu­rych oko­licz­no­ściach zaser­wo­wać gigan­tycz­nych roz­mia­rów omó­wie­nie mini-seria­lu „Bastion”. Na szczę­ście na kolej­ny pod­cast nie trze­ba było cze­kać do 2022 roku, a już latem uka­za­ła się roz­mo­wa o fil­mie „Jaz­da na kuli”, a dzi­siaj zapra­sza­my na omó­wie­nie „Despe­ra­cji”. Czy tym razem był to uda­ny powrót po latach? Tego dowie­dzie się z dzi­siej­szej audy­cji. Zapraszamy.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.