Creepshow. Odcinek 1: Gray Matter/The House of the Head

W 323. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK Hubert „Man­do” Span­dow­ski z ser­wi­su StephenKing.pl, Seba­stian „Burial” Kubań­czyk, autor stro­ny Kingowiec.pl, oraz Michał „Jer­ry” Rako­wicz z Kon­glo­me­ra­tu pod­ca­sto­we­go łączą siły, aby omó­wić dla Was pierw­szy odci­nek odświe­żo­ne­go „Cre­ep­show”. Na począ­tek pano­wie dys­ku­tu­ją o spe­cy­fi­ce kon­wen­cji zna­nej cho­ciaż­by z komik­sów wydaw­nic­twa EC, „Opo­wie­ści z kryp­ty” czy wła­śnie ory­gi­nal­ne­go „Cre­ep­show”. Roz­ma­wia­ją o wła­snych doświad­cze­niach z tego rodza­ju gro­zą, o tym na ile pro­duk­cja Shud­de­ra wyko­rzy­stu­je ele­men­ty gatun­ku i jak wypa­da – wizu­al­nie i nie tyl­ko – Upiór w roli gospo­da­rza. A to wszyst­ko to jedy­nie przy­staw­ka do dania głów­ne­go, któ­rym jest omó­wie­nie obu seg­men­tów pierw­sze­go epi­zo­du, czy­li ekra­ni­za­cji „Sza­rej mate­rii”, opo­wia­da­nia Kin­ga ze zbio­ru „Noc­na zmia­na”, oraz adap­ta­cji tek­stu „The House of the Head” Josha Maler­ma­na. Jak naszej eki­pie spodo­ba­ła się opra­wa wizu­al­na seria­lu? Co oka­za­ło się być zaska­ku­ją­ce od stro­ny aktor­skiej? Na ile oba tek­sty spraw­dza­ją się w ramach przy­ję­tej przez twór­ców kon­wen­cji? Czy zapre­zen­to­wa­nie dwóch seg­men­tów w ramach jed­ne­go odcin­ka oka­za­ło się tra­fio­nym pomy­słem? O tym wszyst­kim i o wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szej dys­ku­sji. A poni­żej znaj­dzie­cie dokład­ną rozpiskę.

  • 11:00 – Gray Matter
  • 25:49 – The House of the Head

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Sebastian Kubańczyk

https://kingowiec.pl

Fanatyk Kinga i zapalony czytacz Maberry'ego, Ketchuma, Strauba i pulpy rodem z lat 80-tych i 90-tych, na której się wychował. Regularnie wraca do "Podziemnego kręgu", "Szklanej pułapki" i "Zaginionego Horyzontu", nie gardzi ani kinem ambitnym, ani główno(i gówno)nurtowym. Zawsze wyczekuje nowej płyty KULTU, zdarza mu się godzinami słuchać Goblina czy Carpentera (ocierając co jakiś czas łezkę w oku). Podcastuje tylko gościnnie.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.