Star Wars Łowcy nagród. Cel: Valance. Tom 2

Przy­go­to­wu­jąc się do nad­cho­dzą­ce­go wiel­ki­mi kro­ka­mi even­tu „Woj­na Łow­ców Nagród”, nasza eki­pa w skła­dzie Man­do, Rychu oraz Jer­ry zabie­ra się za nad­ra­bia­nie komik­so­wych zale­gło­ści. Dziś na warsz­tat tra­fia dru­ga odsło­na komik­su „Łow­cy nagród” zaty­tu­ło­wa­na „Cel: Valan­ce”, na któ­rą skła­da­ją się aż trzy mniej­sze, ści­śle ze sobą powią­za­ne histo­rie. Na ile podo­ba się nam styl wizu­al­ny pre­zen­to­wa­ny przez twór­ców? Czy mno­gość wąt­ków oraz nagro­ma­dze­nie akcji i atrak­cji prze­ło­ży­ły się na fabu­lar­ny cha­os, czy sce­na­rzy­sta dobrze panu­je nad tym co i w jaki spo­sób chce opo­wie­dzieć? I w koń­cu, jak oce­nia­my ten album na tle pozo­sta­łych serii obec­nie wyda­wa­nych przez Egmont? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście.

Dru­gi tom „Star Wars Łow­cy nagród” zaku­pi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Egmontu.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Marek Wyszyński

Typowy dzieciak urodzony w latach '80. Kocha gry komputerowe, horror, nie pogardzi dobrym fantasy, czy science fiction. Uwielbia seanse złych filmów, ale tylko w dobrym towarzystwie.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.