Jak czytać cykl Mroczna Wieża?

Po 5 latach zakoń­czy­li­śmy w koń­cu naszą pod­ca­sto­wą podróż ku Mrocz­nej Wie­ży. Dzi­siaj mamy dla Was audy­cję bonu­so­wą, nagra­ną na spe­cjal­ne zamó­wie­nie. Man­do odpo­wia­da w niej na pyta­nie, jak czy­tać cykl „Mrocz­na Wie­ża”. Odpo­wiedź nie jest jed­nak pro­sta, dla­te­go audy­cja roz­ro­sła się do tra­dy­cyj­nie już spo­rych roz­mia­rów i skła­da się nie­ja­ko z dwóch blo­ków. Naj­pierw dowie­cie się m.in., w jakiej kolej­no­ści zabrać się za sam ośmiok­siąg. Któ­rą wer­sję pierw­sze­go tomu wybrać? Jakie są zale­ty oraz wady jed­ne­go i dru­gie­go wybo­ru? W któ­rym momen­cie naj­le­piej prze­czy­tać „Wiatr przez dziur­kę od klu­cza”? Czy zna­jo­mość fabu­ły zawar­tej w komik­sach jest nie­zbęd­na dla zro­zu­mie­nia sagi? Dru­gi blok to prze­gląd tytu­łów powią­za­nych z cyklem. Man­do komen­tu­je poszcze­gól­ne pozy­cje z ofi­cjal­nej listy tytu­łów połą­czo­nych z „Mrocz­ną Wie­żą”, odpo­wia­da­jąc na pyta­nia: czy i w któ­rym momen­cie war­to je poznać. Cała audy­cja jest bez­spo­ile­ro­wa. Daj­cie znać w komen­ta­rzach, czy zga­dza­cie się z opi­nią Mando.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.