Star Wars Komiks – Poe Dameron: Wojenne historie

Po prze­szło roku od ostat­nie­go nume­ru maga­zy­nu Star Wars Komiks poświę­co­ne­go serii „Poe Dame­ron” powra­ca­my do przy­gód naj­lep­sze­go pilo­ta w galak­ty­ce. Tym razem ponow­nie otrzy­mu­je­my dwie trzy­ze­szy­tów­ki, a są to „Legen­da utra­co­na” oraz „Wojen­ne histo­rie”. Zanim jed­nak pody­sku­tu­je­my o tym, co nas tak bar­dzo kupi­ło w kolej­nym tomie serii, któ­ra roz­po­czę­ła się z naszej per­spek­ty­wy spo­rym nie­wy­pa­łem, czas na tra­dy­cyj­ną por­cję new­sów. To, co już tak stan­dar­do­we nie jest, to roz­miar tego blo­ku, ale cze­muż się dzi­wić, sko­ro od poprzed­nie­go pod­ca­stu poświę­co­ne­go komik­so­wym Gwiezd­nym woj­nom mie­li­śmy po dro­dze mię­dzy inny­mi Mię­dzy­na­ro­do­wy Festi­wal Komik­sów i Gier w Łodzi. Pole­ca­my się na przy­szłość i zapra­sza­my do słuchania!

Spis tre­ści:

0:03:26 – Blok newsowy

  • 0:04:44 – Przy­szłość maga­zy­nu „Star Wars Komiks” (MFKiG 2018)
  • 0:09:46 – Wystar­to­wa­ła nowa mini-seria „Star Wars – Han Solo: Impe­rial Cadet”
  • 0:11:53 – Kon­kre­ty na temat cyklu „Age of Republic/Rebellion/Resistance” (NYCC 2018)
  • 0:13:50 – Zwol­nie­nie Chuc­ka Wen­di­ga oraz kon­kre­ty na temat mini-serii „Sha­dow of Vader”

0:22:38 – Omó­wie­nie maga­zy­nu „Star Wars Komiks nr 5/2018”

  • Poe Dame­ron: Legen­da utra­co­na (zeszy­ty #14–16)
  • Poe Dame­ron: Wojen­ne histo­rie (zeszy­ty #17–19)

Naj­now­szy numer Star Wars Komiks kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Egmon­tu.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.