Brom. Tom 1

Na tego­rocz­nym Kra­kow­skim Festi­wa­lu Komi­ku zade­biu­to­wał na naszym ryn­ku nowy, komik­so­wy gracz. Wydaw­nic­two 23, któ­re pla­nu­je wyda­wać komik­sy „z dziw­nej Pol­ski”, zapre­zen­to­wa­ło „Bro­ma”, za któ­re­go sce­na­riusz i rysun­ki odpo­wia­da Unka Odya. Man­do i Jer­ry posta­no­wi­li spraw­dzić jak debiut ten się udał i pody­sku­to­wać o komik­sie. Czy czuć, że to tytuł „z dziw­nej Pol­ski”? Ile hor­ro­ru znaj­dzie­my w „Bro­mie” i jak wypa­da war­stwa wizu­al­na? Czy ele­men­ty koja­rzo­ne z utwo­ra­mi dla mło­dzie­ży to plus, czy minus? O tym wszyst­kim i paru innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście!


Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.