Grób Batmana

Kolej­nym tytu­łem w ramach szyb­ko powięk­sza­ją­cej się biblio­te­ki z linii DC Black Label, któ­ry otrzy­ma­li­śmy w Pol­sce jest „Grób Bat­ma­na”, bry­tyj­skie­go duetu War­ren Ellis/Brian Hitch. Dziś w w wir­tu­al­nym stu­dio spo­tka­li się zaś Sick oraz Jer­ry, aby o tym komik­sie poroz­ma­wiać. Jak oce­nia­ją oni reali­stycz­ną kre­ską Hit­cha i na ile współ­gra ona ze sce­na­riu­szem całej opo­wie­ści? Któ­re ele­men­ty histo­rii ser­wo­wa­nej przez Elli­sa podo­ba­ją się obu, a któ­re oce­nia­ją oni w skraj­nie odmien­ny spo­sób? Komu naj­bar­dziej może się spodo­bać „Grób Bat­ma­na” i dla­cze­go oka­zał się to tytuł pod wie­lo­ma wzglę­da­mi dys­ku­syj­ny? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście.

Komiks „Grób Bat­ma­na” zaku­pi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Egmontu.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.