Ultimate Spider-Man. Tom 2

Peter Par­ker jako Spi­der-Man musi sta­wić czo­ła Dok­to­ro­wi Octo­pu­so­wi, Zie­lo­ne­mu Gobli­no­wi i Kra­ve­no­wi Łow­cy. Dodat­ko­wo Mary Jane wyzna­je mu miłość, cio­cia May daje szla­ban, jeden ze szkol­nych kole­gów oskar­ża go publicz­nie o bycie super­bo­ha­te­rem, a na hory­zon­cie poja­wia­ją się Har­ry Osborn i Gwen Stacy.

Czy dru­gi tom z serii „Ulti­ma­te Spi­der-Man” wcią­ga podob­nie jak pierw­szy? Co zasko­czy­ło Szy­ma­sa? Czy przy­zwy­cza­ił się już do rysun­ków Mar­ka Bagleya? Któ­ra postać zro­bi­ła na nim naj­lep­sze wra­że­nie? Posłuchajcie.

Komiks „Ulti­ma­te Spi­der-Man. Tom 2” kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie wydaw­nic­twa Egmont.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.