Star Wars Komiks – Nadzieja umiera

Ponad rok przy­szło nam cze­kać na kolej­ną odsło­nę głów­nej serii Star Wars, ale oto jest! Set­ny numer Star Wars Komiks, pięć­dzie­sią­ty zeszyt nowe­go Star Wars od Marve­la i jak się wyda­je zwień­cze­nie pew­nej czę­ści runu Kie­ro­na Gil­le­na. Jak Man­do i Jer­ry oce­nia­ją ten tom i na ile on ich zasko­czył? Jak wypa­da­ją smacz­ki i nawią­za­nia skie­ro­wa­ne do fanów? Czy war­stwa gra­ficz­na dobrze pod­bu­do­wu­je wybu­cho­wą fabu­łę? O tym wszyst­kim w dzi­siej­szym pod­ca­ście. Ale jako, że przez kil­ka mie­się­cy, któ­re upły­nę­ły od poprzed­nie­go odcin­ka poświę­co­ne­go komik­so­wym Gwiezd­nym woj­nom uzbie­ra­ła się pokaź­na licz­ba istot­nych wia­do­mo­ści, to pod­cast roz­po­czy­na potęż­ny seg­ment new­so­wy. Zapraszamy!

Spis tre­ści:

Blok new­so­wy

Omó­wie­nie maga­zy­nu „Star Wars Komiks tom 11 (1/2021)”

  • 0:38:04 – Star Wars. Nadzie­ja umie­ra (zeszy­ty #50–55)

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.