11 cięć

Poszat­ku­ją wyobraź­nię, zaszo­ku­ją, roz­ba­wią, skło­nią do reflek­sji, a nader wszyst­ko przerażą!
Jede­na­stu pol­skich i zagra­nicz­nych mistrzów hor­ro­ru połą­czy­ło siły, w wyni­ku cze­go powstał zbiór opo­wia­dań, jakie­go jesz­cze nie było! Nigdy wcze­śniej nie­pu­bli­ko­wa­ne w Pol­sce, zróż­ni­co­wa­ne tema­tycz­nie, histo­rie spod zna­ku gro­zy. Nie­któ­re otrzy­ma­ły pre­sti­żo­we nagro­dy, inne zosta­ły sfil­mo­wa­ne, jesz­cze inne dopie­ro co wyszły spod piór swych twór­ców. Łączy je jed­no: są ostre jak noże i potną każ­de­go, kto je przeczyta!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.