Mandy

Pierw­szy ambien­to­wy hor­ror? Sku­ra sta­wia taką śmia­łą tezę i pró­bu­je ją udo­wod­nić. Jakich środ­ków uży­wa reży­ser aby wywo­łać nastrój gro­zy? Jak muzy­ka oddzia­łu­je na widza? Czy dłu­gie uję­cia snu­ją­cej się mgły i powol­ne ruchy kame­ry nużą czy fascy­nu­ją? Czy roz­wle­czo­ne dia­lo­gi nudzą czy prze­peł­nia­ją prze­ra­że­niem? Na te i inne pyta­nia odpo­wia­da Żar­łok w rekor­do­wo dłu­giej, jak na „ambien­to­wy film gro­zy” przy­sta­ło, solówce.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.