Filmy zimowe cz. 48

Jak wyglą­dał zjazd nar­ciar­ski w latach 50.? Jak styl jaz­dy na nar­tach róż­nił się od dzi­siej­sze­go, oraz jak uda­ło się to nakrę­cić i czy czar­no bia­ły doku­ment z lat 50 może kon­ku­ro­wać z dzi­siej­szy­mi uję­cia­mi rodem z YouTu­be i kame­ry GoPro? To debiut Woj­cie­cha Kila­ra jako kom­po­zy­to­ra fil­mo­we­go, więc grat­ka nie tyl­ko dla fanów nart. Jak miesz­ka się Fin­lan­dii zimą? Posłu­chaj­cie o pro­jek­cie mini hote­li­ku na środ­ku zamar­z­nię­te­go jezio­ra, albo o dom­kach zain­spi­ro­wa­nych lud­ka­mi z patycz­ków i szy­szek! Jak Fino­wie prze­ro­bi­li kon­cept lodo­we­go igloo na prze­szklo­ne osie­dle dom­ków na wyna­jem, świet­nie przy­sto­so­wa­nych do podzi­wia­nia zorzy polar­nej? O tych wszyst­kich cie­ka­wost­kach opo­wia­da Sku­ra, w nie­tu­zin­ko­wym wyda­niu Fil­mów Zimo­wych… bo nagry­wa­nych nad zamar­z­nię­tym jezio­rem! A ponad­to minu­to­we „wido­ków­ki – dźwię­ków­ki” z pol­skich kro­nik fil­mo­wych. Oma­wia­ne pol­skie fil­my moż­na za dar­mo obej­rzeć w ser­wi­sie Ninateka.pl.

Oma­wia­ne dziś fil­my to:

Pamię­taj­cie, że może­cie wspie­rać Sku­rę na patronite.pl/skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.