Colorado Kid

W 416. odcin­ku Radia SK Man­do jesz­cze raz (i tym razem chy­ba osta­tecz­nie) zamy­ka swo­je pod­sta­wo­we ostat­nio stu­dio nagrań – przy­sta­nek kole­jo­wy. Tym razem nagry­wa w desz­czu i mro­zie, ale bie­rze na warsz­tat temat let­ni. W dzi­siej­szej audy­cji posłu­cha­cie o pierw­szej książ­ce Ste­phe­na Kin­ga napi­sa­nej dla wydaw­nic­twa Hard Case Cri­me – kró­ciut­kiej powie­ści „Colo­ra­do Kid”. Pierw­sza poło­wa audy­cji to seria cie­ka­wo­stek doty­czą­cych pre­mie­ry i aneg­do­tek zwią­za­nych z książ­ką. Dowie­cie się m.in. jak nie doszło do pol­skiej pre­mie­ry świa­to­wej i w jakich oko­licz­no­ściach Man­do z eki­pą prze­czy­ta­li ją jako jed­ni z pierw­szych ludzi na świe­cie. W dru­giej czę­ści audy­cji posłu­cha­cie już o samej książ­ce, jej tre­ści i o tym jak oce­nił ją Man­do. Zapraszamy!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.