Star Wars Komiks – Kapitan Phasma

Otrzy­ma­li­śmy już czwar­ty, tego­rocz­ny numer maga­zy­nu Star Wars Komiks. Wyjąt­ko­wo tłu­sty numer, bo zaser­wo­wa­no nam w niż aż trzy komik­sy sil­nie zwią­za­ne fabu­lar­nie z nową, fil­mo­wą try­lo­gią: „Kapi­tan Pha­smę”, annu­al nr 1 „Poe Dame­ro­na” oraz wyda­ne w ramach wpro­wa­dze­nia do „Ostat­nie­go Jedi”, „Burze nad Cra­it”. Jak naszej eki­pie spodo­ba­ły się poszcze­gól­ne tytu­ły? Co ich zasko­czy­ło? Roz­ba­wi­ło? Roz­cza­ro­wa­ło? O tym wszyst­kim dowie­cie się oczy­wi­ście z dzi­siej­sze­go pod­ca­stu, a roz­mo­wę o samych komik­sach poprze­dza stan­dar­do­wo por­cja wia­do­mo­ści. Dość cie­ka­wych war­to dodać.

0:02:51 – Blok newsowy:

0:11:38 – Omó­wie­nie maga­zy­nu „Star Wars Komiks tom 4/2019”

  • „Star Wars: Kapi­tan Pha­sma” (zeszy­ty #1 – #4)
  • „Star Wars: Poe Dame­ron – Nie­sub­or­dy­na­cja” (Annu­al #1)
  • „Star Wars: Ostat­ni Jedi – Burze nad Crait”

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.