Rick i Morty (tom 3)

Rick i Mor­ty tra­fia­ją do mózgów inne­go Ric­ka i inne­go Morty’ego, Sum­mers gubi chło­pa­ka w kosmo­sie i zamie­nia się cia­łem ze swo­im ojcem, Mor­ty pró­bu­je ukoń­czyć całą edu­ka­cję w jeden dzień w rze­czy­wi­sto­ści posze­rzo­nej oraz bie­rze udział w mię­dzy­ga­lak­tycz­nych igrzy­skach śmierci.

Jak zmia­na sce­na­rzy­stów wpły­nę­ła na jakość trze­cie­go tomu „Ric­ka i Morty’ego”? Co do powie­dze­nia o losach państw i spo­łe­czeństw ma naj­dłuż­sza histo­ria tego tomu? Czy to nadal cie­ka­we uzu­peł­nie­nie seria­lu? Posłuchajcie!

Komiks „Rick i Mor­ty” kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie wydaw­nic­twa Egmont.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.