Star Wars Darth Vader. Prosto w ogień. Tom 2

Kil­ka dni temu wydaw­nic­two Egmont opu­bli­ko­wa­ło listę dwu­dzie­stu naj­le­piej sprze­da­ją­cych się komik­sów spod ich szyl­du w roku 2021. Jedy­nym gwiezd­no­wo­jen­nym przed­sta­wi­cie­lem jaki wszedł to top 20 był pierw­szy tom trze­ciej regu­lar­nej serii „Darth Vader”. W dzi­siej­szym pod­ca­ście roz­ma­wia­my o dru­giej odsło­nie tego cyklu i udzie­la­my odpo­wie­dzi na pyta­nie, dla­cze­go kupo­wa­nie komik­sów na zasa­dzie naj­prost­szych sko­ja­rzeń z faj­ną posta­cią fil­mo­wą jest błę­dem i cze­mu więk­szość odbior­ców, któ­rzy doko­na­li takie­go wybo­ru zaku­po­we­go już wię­cej nie się­gnie po komiks z tego wor­ka. Czy absur­dal­ne roz­wią­za­nia fabu­lar­ne z fil­mu „Skly­wal­ker. Odro­dze­nie” moż­na pod­bu­do­wać w jesz­cze gor­szy spo­sób? Czy twór­cy komik­su potra­fi­li jesz­cze bar­dziej obni­żyć poprzecz­kę, któ­ra po pierw­szym tomie balan­so­wa­ła nad zie­mią? Czy komiks „Darth Vader: Pro­sto w ogień” jest naj­gor­szym komik­sem z nowe­go kano­nu „Gwiezd­nych wojen”? Odpo­wiedź na te i wie­le innych pytań znaj­dzie­cie w dzi­siej­szej audycji.

Uwa­ga: Audy­cja zawie­ra spoilery!

„Star Wars Darth Vader. Pro­sto w ogień” zaku­pi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Egmontu.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Marek Wyszyński

Typowy dzieciak urodzony w latach '80. Kocha gry komputerowe, horror, nie pogardzi dobrym fantasy, czy science fiction. Uwielbia seanse złych filmów, ale tylko w dobrym towarzystwie.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.