Sandman. Dom Lalki. Tom 2

Jak to przy wzno­wie­niach czę­sto bywa, Egmont wpro­wa­dza kolej­ne tomy „Sand­ma­na” na nasz rynek bar­dzo szyb­ko. Misty­Pop i Jer­ry zebra­li się dziś ponow­nie w wir­tu­al­nym stu­dio i aby zapro­sić Was na dys­ku­sję o dru­giej odsło­nie serii, czy­li „Domie Lal­ki”. Na ile tom ten róż­ni się od „Pre­lu­diów i nok­tur­nów”? Dla­cze­go Jer­ry ma pro­blem aby opo­wie­dzieć o swo­ich odczu­ciach wzglę­dem „Domu Lal­ki”? Jak wypa­da­ją i jaką funk­cję speł­nia­ją auto­no­micz­ne histo­rie, któ­re Gaiman tutaj zapre­zen­to­wał czy­tel­ni­kom? Czy nadal twór­cy ser­wu­ją nam hor­ror i gro­zę wyso­kiej pró­by, czy cała opo­wieść nabie­ra innej tona­cji? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku?

Komiks „Dom Lal­ki” zaku­pi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Egmontu.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.