Dziewanna, szczury i inne historie

W dwie­ście czter­dzie­stym dzie­wią­tym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas mówi „Kamień, kamień, kamień” i wraz z Ada­mem Święc­kim oraz Rober­tem M. Heske scho­dzi do komik­so­we­go pod­zie­mia, by zapo­znać się z „Dzie­wan­ną, szczu­ra­mi i inny­mi histo­ria­mi” i tym samym spraw­dzić, co pol­skie komik­sy mają do zaofe­ro­wa­nia fanom gro­zy. Czym tak wła­ści­wie jest ta publi­ka­cja wydaw­nic­twa Timof i cisi wspól­ni­cy? Co cha­rak­te­ry­zu­je twór­czość auto­ra „Prze­bu­dzo­nych legend”? Czy czar­no-bia­ła opra­wa gra­ficz­na to zale­ta, czy może jed­nak wada tego albu­mu? Ile tu gro­zy, ile absur­du, ile dra­ma­tu czy humo­ru? Czy po lek­tu­rze mam ocho­tę na wię­cej prac Święc­kie­go? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.