Zwiadowcy Księga 10: Cesarz Nihon-Ja

Hora­ce prze­padł bez śla­du. Od cza­su, gdy został wysła­ny z misją na zie­mie cesa­rza Nihon-Ja, minę­ły już mie­sią­ce. Brak jakich­kol­wiek wia­do­mo­ści mar­twi nie tyl­ko Evan­lyn. Rów­nież Will i Alyss oba­wia­ją się naj­gor­sze­go. Przy­ja­cie­le posta­na­wia­ją opu­ścić Ara­lu­en i wyru­szyć na egzo­tycz­ną wypra­wę, by odkryć, jaki los stał się udzia­łem Horacego.

Ku wiel­kie­mu zdu­mie­niu, odkry­wa­ją, że Hora­ce zaan­ga­żo­wał się w poli­ty­kę Cesar­stwa. Aro­ganc­ki Sen­ji Sect wystą­pił prze­ciw­ko pra­wo­wi­te­mu wład­cy i rycerz zde­cy­do­wał się pozo­stać w dale­kim kra­ju, by wspo­móc oba­lo­ne­go cesa­rza. Teraz on i Will muszą wyszko­lić ludzi do wal­ki z zawo­do­wy­mi, zapra­wio­ny­mi w boju żoł­nie­rza­mi Senji’ego. Odpo­wie­dzial­ność za losy kra­ju spo­czy­wa rów­nież na bar­kach Alyss i Evan­lyn – we dwie wyru­sza­ją w nie­bez­piecz­ną podróż, by szu­kać sprzy­mie­rzeń­ców wśród tajem­ni­czych miesz­kań­ców gór.

Cała seria „Zwia­dow­cy” w skle­pie Audioteka.pl.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.