The Strain

Tajem­ni­czy wirus zabi­ja w mgnie­niu oka nie­mal wszyst­kich pasa­że­rów samo­lo­tu, któ­ry wylą­do­wał na lot­ni­sku Ken­ne­dy­’e­go w NYC. Spe­cja­li­ści z Cen­trum Cho­rób Zakaź­nych nie potra­fią wyja­śnić tego zda­rze­nia. Gdy dzień póź­niej zwło­ki wszyst­kich ofiar zni­ka­ją z kost­ni­cy, a poje­dyn­czy oca­la­li ule­ga­ją trans­for­ma­cji, sta­je się jasne, że nie cho­dzi tu o zwy­kły atak terrorystyczny.
W pięt­na­stym odcin­ku Nawie­dzo­ne­go Pod­ca­stu Szy­mas ponow­nie bie­rze na warsz­tat „The Stra­in”, tym razem w wer­sji komik­so­wej! Nie robi tego jed­nak w poje­dyn­kę, gdyż towa­rzy­szy mu nowy głos w NP, czy­li Isc z blo­ga Weź-Wyjdź i pod­ca­stu Chiń­skie Baj­ki.

UWAGA: 25:44 – 55:40 + Blo­oper­sy = Stre­fa Spoilerowa

Blog E. M. Gista z gra­fi­ka­mi, o któ­rych wspo­mi­na Isc.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Tomasz Lewgowd

http://iscariote.pl/

Miłośnik fantastyki i komiksów, który ma gorącą nadzieję, że czytnik ebooków niedługo stanie się standardem w każdym domu. Dodatkowo zawzięty kinoman nastawiony na kino amerykańskie i azjatyckie. Prowadzi bloga oraz autorską audycję popkulturową „Nerdoza” w Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej.