Sandman. Uwertura

Po ponad dwóch latach i dwu­na­stu odcin­kach o serii „Sand­man” i jej oko­li­cach Misty i Jer­ry koń­czą przy­go­dę z opus magnum Neila Gaima­na. Sce­na­rzy­sta ten powró­cił po wie­lu latach do komik­su, któ­ry przy­niósł mu sła­wę i uzna­nie ser­wu­jąc opo­wieść „Sand­man: Uwer­tu­ra”, tytuł o tyle nie­ty­po­wy, że będą­cy jed­no­cze­śnie pre­qu­elem i sequ­elem głów­nej serii. Jak pre­zen­tu­je się ta opo­wieść? Czy dosta­je­my festi­wal fan-ser­wi­su dla sta­łych czy­tel­ni­ków, czy może histo­rię cie­ka­we uzu­peł­nia­ją­cą losy Mor­fe­usza? Na ile war­to się­gnąć po ten album dla fabu­ły, a na ile dla genial­nych rysun­ków J. H. Wil­liam­sa III? O tym wszyst­kim i paru innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.