RozMOVIEony Kapitularz 2023

Nawie­dzo­ny pod­cast zaser­wo­wał dziś rela­cję z Kapi­tu­la­rza 2023, któ­ra zbie­ra­ła wie­le gło­sów redak­cji i przy­ja­ciół Kon­glo­me­ra­tu. Ale to nie koniec wra­żeń post-kapi­tu­la­rzo­wych! Bogu­sia i Mar­ta, czy­li eki­pa Roz­MO­VIE­onych zapra­sza­ją na swo­ją, bar­dzo oso­bi­stą, rela­cję z tego wyda­rze­nia. Dużo śmie­chu, tro­chę wzru­szeń. Wyjąt­ko­we reflek­sje z wyjąt­ko­we­go wypa­du do Łodzi.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Marta Płaza

https://finalgirls.pl/

Entuzjastka kampu, horrorów i kociego futra. Po godzinach marzy o wynalezieniu wehikułu czasu, który przeniósłby ją do obskurnych kin na nowojorskim Times Square z lat 70. Jej życiową misją jest zaszczepienie w widzach miłości do dziwności.