Przecast 29 – Starzy ludzie bez marzeń (SDCC 2019)

Wita­my w Prze­ca­ście, czy­li w prze­ko­zac­kim prze­glą­dzie popkul­tu­ry z prze­ka­zem, tj. w regu­lar­nym cyklu luź­nych roz­mów twór­ców i przy­ja­ciół Kon­glo­me­ra­tu o tym, co aktu­al­nie dzie­je się w popkul­tu­rze. W tym tygo­dniu sku­pia­my się na new­sach i zwia­stu­nach, któ­re poja­wi­ły się przy oka­zji San Die­go Comic-Con 2019. Roz­ma­wia­my więc m.in. o „Gwiezd­nych woj­nach”, sequ­elu „Top Guna”, następ­cy „Reki­na­da”, nowym podej­ściu do ekra­ni­za­cji „Mrocz­nych mate­rii”, reak­cji na teaser „Wiedź­mi­na” od Net­flik­sa czy o nowin­kach zwią­za­nych z czwar­tą fazą MCU i seria­la­mi o losach boha­te­rów „Aven­gers: Koniec gry”. Dokład­ny spis tema­tów znaj­dzie­cie poniżej:

 • 00:01:30 – Poma­lo­wa­li go na czer­wo­no – Blok gwiezd­no­wo­jen­ny (Sith Tro­oper, Ency­klo­pe­dia Ilu­stro­wa­na, komik­so­wi „Ryce­rze Ren” oraz „Alle­gian­ce”)
 • 00:05:32 – Moar action! – „Ter­mi­na­tor: Mrocz­ne przy­mie­rze” (Featu­ret­te)
 • 00:08:33 – Wiel­kie ego Tom­ka C. – „Top Gun: Mave­rick” (tra­iler)
 • 00:16:48 – Este­tycz­ny hor­ror z ludz­ką twa­rzą – „Koty” (tra­iler)
 • 00:25:22 – Kto nie cze­ka, ten za Koont­zem! – „TO: Roz­dział 2” (tra­iler)
 • 00:27:17 – Zom­bie prze­ska­ku­je reki­na­do – „Zom­bie Tidal Wave” (tra­iler)
 • 00:31:24 – Kto cze­ka wraz z Man­do? – potwier­dzo­no film w uni­wer­sum „The Wal­king Dead”
 • 00:34:11 – Powrót do b‑klasy – „Cre­ep­show” (tra­iler)
 • 00:42:55 – Co chce nam poka­zać Gen­n­dy Tar­ta­ko­vsky? – „Pri­mal” (tra­iler)
 • 00:44:53 – Zło­ty kom­pas 2.0 – „Mrocz­ne mate­rie” (tra­iler)
 • 00:47:24 – Jer­ry się wsty­dzi – „The Dark Cry­stal: Age of Resi­stan­ce” (sne­ak peek)
 • 00:51:35 – Pięk­ny Orlan­do w brud­nym fan­ta­sy – „Car­ni­val Row” (tra­iler)
 • 00:56:34 – Prze­pra­szam, czy Kur­ski nas słu­cha? – „Wiedź­min” (teaser)
 • 01:13:23 – Tak się teasu­je! – „Picard” (teaser) (wspo­mnia­na not­ka Misia­ela)
 • 01:17:28 – Tik tak. Czy czas na sequ­el? – „Watch­men” (tra­iler)
 • 01:23:18 – Szu­ka­jąc sosu sojo­we­go i nowej „Gry o tron” – „Westworld” (tra­iler 3 sezo­nu), „May­ans MC” (tra­iler 2 sezo­nu), „Expan­se” (tra­iler 4 sezo­nu), „Rick i Mor­ty” (frag­ment odcin­ka 4 sezo­nu), „The Wal­king Dead” (tra­iler 10 sezo­nu)
 • 01:28:23 – Nowy Hel­l­boy jest super! – przy­szłość MCU („Black Widow”, „The Eter­nals”, „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”, „Doctor Stran­ge in the Mul­ti­ver­se of Mad­ness”, „Thor: Love and Thun­der”, „Cap­ta­in Marvel 2”, „Black Pan­ther 2”, „Guar­dians of the Gala­xy 3”, „The Fan­ta­stic Four”, „Bla­de”)
 • 01:52:14 – Kocha­jąc Wan­dę, nie­na­wi­dząc Lokie­go – seria­le Marve­la („The Fal­con and the Win­ter Sol­dier”, „Wan­da­Vi­sion”, „Loki”, „What If”, „Haw­keye”)
 • 01:57:29 – Sta­ry czło­wiek i „o Boże” – Czy chcie­li­by­śmy wpaść na SDCC?

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.