Wiedźmin. Drugie omówienie pierwszego sezonu

W 2019 roku saga Andrze­ja Sap­kow­skie­go w koń­cu docze­ka­ła się mię­dzy­na­ro­do­wej ekra­ni­za­cji, a na Net­flik­sie zago­ścił serial „The Wit­cher”. Jak

Czytaj dalej

Wiedźmin. Pierwsze omówienie pierwszego sezonu

Ocze­ki­wa­nia zwią­za­ne z net­flik­so­wą adap­ta­cją jed­ne­go z naj­waż­niej­szych tek­stów kul­tu­ry popu­lar­nej nasze­go kra­ju były olbrzy­mie. Jaki osta­tecz­nie oka­zał się „Wiedź­min”?

Czytaj dalej

Przecast 29 – Starzy ludzie bez marzeń (SDCC 2019)

Wita­my w Prze­ca­ście, czy­li w prze­ko­zac­kim prze­glą­dzie popkul­tu­ry z prze­ka­zem, tj. w regu­lar­nym cyklu luź­nych roz­mów twór­ców i przy­ja­ciół Konglomeratu

Czytaj dalej