Multipleksy, Gniazdo i Tenet

Dla­cze­go prze­rwa­no seans w Cine­ma City? Co wyda­rzy­ło się na sali kino­wej? O tym opo­wie wku­rzo­ny sean­sem Sku­ra. A po uspa­ka­ja­ją­cej her­bat­ce będą wra­że­nia i na cie­pło – z fil­mu „Gniaz­do” – i na zim­no – z fil­mu „Tenet”. Zasta­no­wi­my się też czy „Gniaz­do” jest dra­ma­tem czy raczej thril­le­rem korzy­sta­jąc z „Lek­sy­ko­nu 100 thril­le­rów” Rafa­ła Syski. A tak­że przyj­rzy­my się co sądzi pol­ska sce­na vlo­ge­rów i pod­ca­ste­rów o nowym fil­mie Nola­na. Zapra­sza­my do gru­be­go odcinka!

Uwa­ga: Na począt­ku pod­ca­stu lecą bluzgi.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.