Odrodzenie – Nastoletni Tytani: Damian wie lepiej (tom 1)

Pierw­szy tom serii o Nasto­let­nich Tyta­nach w nowej linii wydaw­ni­czej DC Odro­dze­nie. Jego ojciec jest naj­słyn­niej­szym detek­ty­wem świa­ta, a dzia­dek naj­groź­niej­szym ter­ro­ry­stą. Oto Damian Way­ne, Robin, syn Bat­ma­na – a obec­nie przy­wód­ca Nasto­let­nich Tyta­nów. Czy tego chcą czy nie. Gdy Star­fi­re, Raven, Beast Boy i Kid Flash rusza­ją na pomoc nowe­mu Cudow­ne­mu Chłop­cu, wplą­tu­ją się w woj­nę Damia­na z jego nie­śmier­tel­nym dziad­kiem Ra’sem Al-Ghu­lem. Jeśli wygra­ją, prze­ży­ją. Jeśli prze­gra­ją, Robin dołą­czy do sił zła – a jego towa­rzy­sze zosta­ną uni­ce­stwie­ni. Nie­ste­ty, gdy Damian dowo­dzi, są rze­czy gor­sze niż śmierć…

Oto nowe obli­cze jed­nej z naj­po­pu­lar­niej­szych grup super­bo­ha­te­rów. Sce­na­riusz komik­su napi­sał Ben­ja­min Per­cy (Gre­en Arrow), a rysun­ki wyko­na­li: Jon­boy Mey­ers (Spawn), Dió­ge­nes Neves (Gre­en Lan­tern: New Guar­dians) i Khoi Pham (The Migh­ty Avengers).

Nasto­let­ni Tyta­ni tom 1: Damian wie lepiej kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie wydaw­nic­twa Egmont.

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.