Wnuczka milionera, czyli o kobiecych marzeniach i pragnieniach

Grec­ki milio­ner Alek­sius Sta­vro­ula­kis na proś­bę inne­go grec­kie­go milio­ne­ra i zara­zem swo­je­go przy­bra­ne­go ojca chrzest­ne­go Sokra­te­sa Sefe­ri­sa wyru­sza do Lon­dy­nu, by prze­pro­wa­dzić pry­wat­ne śledz­two doty­czą­ce wnucz­ki Sokra­te­sa, Rosie Gray. Zada­niem Alek­siu­sa jest usta­le­nie, czy Sza­ra Różycz­ka jest na tyle uczci­wa i god­na zaufa­nia, by boga­ty dzia­dek mógł uczy­nić ją swo­ją jedy­ną spad­ko­bier­czy­nią. Sytu­acja kom­pli­ku­je się, gdy Alek­sius i Rosie lądu­ją razem w łóż­ku, a na USG poja­wia się pewien Bąbelek…
Jak napraw­dę wyglą­da świa­to­we życie? Czym jest Har­le­qu­in Enter­pri­ses? Czy Sza­ra Różycz­ka wyj­dzie za Gre­ka o dziw­nym nazwi­sku? Czy tego typu lite­ra­tu­ra speł­nia funk­cję tera­peu­tycz­ną? O czym marzą dzi­siej­sze kobie­ty? Odpo­wie­dzi na te pyta­nia i wie­le, wie­le wię­cej znaj­dzie­cie w dzi­siej­szej odsło­nie Konglomeratu!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.