Wygrańcy i miska w tle

Miska – głę­bo­kie, okrą­głe naczy­nie z kra­wę­dzia­mi zakoń­czo­ny­mi w kie­run­ku pio­no­wym. Miska słu­ży do prze­cho­wy­wa­nia bądź poda­wa­nia róż­ne­go rodza­ju jedze­nia. Naj­czę­ściej jest wyko­na­na z por­ce­la­ny, meta­lu, two­rzyw sztucz­nych, szkła lub drew­na. Szkla­ne lub por­ce­la­no­we miski do poda­wa­nia sałat lub kom­po­tów nazy­wa się sala­ter­ka­mi. Sku­ra użył jej do wylo­so­wa­nia wygrań­ców kon­kur­su. Na koniec pio­sen­ka Low Roar z Żar­łocz­nym pod­tek­stem, dla ex-słu­chacz­ki Doroty 🙁

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Enkla­wie. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.