Harry Hole 9. Upiory

Po dzie­wię­ciu mie­sią­cach prze­rwy, Jer­ry powra­ca z omó­wie­niem kolej­nej odsło­ny serii Jo Nes­bo o komi­sa­rzu Har­rym Hole. Dla­cze­go wyjąt­ko­wo waż­na w przy­pad­ku “Upio­rów” jest zna­jo­mość wcze­śniej­szych tomów? Czy powieść fak­tycz­nie jest tak moc­na, mrocz­na i anga­żu­ją­ca jak o niej mówią? I dla­cze­go, w jego opi­nii, to nie­mal­że ide­al­ne domknię­cie – cały czas kon­ty­nu­owa­ne­go – cyklu? Posłuchajcie!

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w ser­wi­sie Car­pe Noc­tem. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.