Stephen King poleca #3: Inwazja porywaczy ciał

Ludz­kość zosta­je zaata­ko­wa­na przez kosmi­tów, któ­rzy przy­by­wa­ją na Zie­mię w posta­ci zarod­ków paso­ży­tu­ją­cych na rośli­nach. Po osią­gnię­ciu doj­rza­ło­ści są one w sta­nie sko­pio­wać oso­bę, któ­ra się z nimi zetknę­ła. Koko­ny doko­nu­ją zamia­ny pod­czas snu. Nowe wer­sje ludzi pozor­nie nie róż­nią się niczym, nie są jed­nak zdol­ne do odczu­wa­nia, nie zna­ją emo­cji. Liczy się tyl­ko prze­trwa­nie gatun­ku… Prze­trwa­nie ludz­ko­ści nato­miast stoi nad prze­pa­ścią. Nie spo­sób prze­cież umknąć przed snem.

W pięć­dzie­sią­tym, jubi­le­uszo­wym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uje­my serię zapo­cząt­ko­wa­ną przed dwo­ma mie­sią­ca­mi. Za mikro­fo­nem ponow­nie samo­dziel­nie sta­nął Łukasz Sku­ra, któ­ry oma­wia kolej­ny film pole­ca­ny przez Ste­phe­na Kin­ga. Dzi­siaj jest to film szcze­gól­ny. Korzy­sta­jąc z oka­zji jaką daje nam tak okrą­gła licz­ba nagra­nych audy­cji, zapra­sza­my do wysłu­cha­nia recen­zji fil­mu „Inwa­zja pory­wa­czy ciał” z 1956 roku oraz mini-recen­zji wszyst­kich rema­ke­’ów. Nie bez powo­du wybra­li­śmy wła­śnie ten film, gdyż na dzień dzi­siej­szy jest to ulu­bio­ny film Ste­phe­na Kin­ga. Czy i my podzie­la­my to zda­nie? Odpo­wiedź na to pyta­nie znaj­dzie­cie w dzi­siej­szym odcinku.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.