Stranger Things: Wszyscy mówią na mnie Max

Man­do przy­glą­da się dzi­siaj pierw­szej mło­dzie­żo­wej książ­ce roz­sze­rza­ją­cej uni­wer­sum net­flik­so­we­go seria­lu „Stran­ger Things”. „Wszy­scy mówią na mnie Max” autor­stwa Bren­ny Yova­noff to wyda­na przez Fer­ria Young powieść nada­ją­ca głę­bi boha­ter­ce, któ­ra w seria­lu zade­biu­to­wa­ła wraz z jego dru­gim sezo­nem. Czym kon­kret­nie jest ta książ­ka? Ile w niej nie­ty­po­wej adap­ta­cji seria­lu, a ile jego roz­bu­do­wy i nowe­go punk­tu widze­nia? Kto jest tar­ge­tem tej publi­ka­cji i czy pra­wie czter­dzie­sto­let­ni facet może się przy niej dobrze bawić? W jakim stop­niu jest powią­za­na z seria­lem i czy moż­na ją czy­tać w ode­rwa­niu od pro­duk­cji Net­flik­sa? Jak moc­no odda­je kli­mat dzie­cię­cej przy­go­dów­ki z odro­bi­ną nostal­gii? I wresz­cie: czy jest to po pro­stu dobra powieść? Odpo­wie­dzi na te i inne pyta­nia znaj­dzie­cie w dzi­siej­szej audycji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.