Pierwsze wrażenia – Doom Patrol

„Doom Patrol” to trze­ci ory­gi­nal­ny serial nowej plat­for­my mul­ti­me­dial­nej DC Uni­ver­se, a jed­no­cze­śnie roz­wi­nię­cie kolej­ne­go komik­so­wo-seria­lo­we­go świa­ta. Man­do i Sick, któ­rzy jako cel w życiu posta­wi­li sobie obej­rzeć wszyst­kie seria­le super­bo­ter­skie, już wcze­śniej dekla­ro­wa­li, że zmie­rzą się i z tą pro­duk­cją. Dzi­siaj ser­wu­ją wam swo­je pierw­sze wra­że­nia z pilo­ta seria­lu. Czym jest komik­so­wy „Doom Patrol”? Jakie zależ­no­ści zacho­dzą pomię­dzy tą dzi­wacz­ną zbie­ra­ni­ną od DC Comics a marve­lo­wy­mi X‑Menami? Jak wypa­dło wpro­wa­dze­nie do tej pro­duk­cji zaser­wo­wa­ne w seria­lu „Titans”? Jakie wte­dy mie­li­śmy ocze­ki­wa­nia i czy pokry­ły się one z wła­ści­wym pilo­tem? Jak wypa­da­ją pierw­szo­pla­no­we posta­ci? W jakim kie­run­ku zmie­rza nowa seria­lo­wa opo­wieść? I wresz­cie, czy Man­do i Sick pla­nu­ją kon­ty­nu­ować przy­go­dę z tą dzi­wacz­ną gru­pą super­bo­ha­te­rów? Tego i wie­lu innych rze­czy dowie­cie się z dzi­siej­szej audycji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.