Przecast 23 – Ciemno, prawie Oscary, czyli TO My Rozdział IX

Wita­my w Prze­ca­ście, czy­li w prze­ko­zac­kim prze­glą­dzie popkul­tu­ry z prze­ka­zem, tj. w regu­lar­nym cyklu luź­nych roz­mów twór­ców i przy­ja­ciół Kon­glo­me­ra­tu o tym, co aktu­al­nie dzie­je się w popkul­tu­rze. W tym tygo­dniu po krót­kiej wymia­nie zdań o Osca­rach podzie­li­my się z Wami naszy­mi ocze­ki­wa­nia­mi wzglę­dem fil­mów, któ­rych pre­mie­ry pla­no­wa­ne są na rok 2019. Jakie tytu­ły zna­la­zły się w redak­cyj­nym TOP 10? Któ­re block­bu­ste­ry budzą w nas naj­więk­sze emo­cje? Czy cze­ka­my na któ­reś tytu­ły z MCU lub DCCU? Ile hor­ro­rów znaj­dzie się na naszej liście? A ile pol­skich fil­mów? Tego dowie­cie się już za chwi­lę! Dokład­ny spis tema­tów i [SPOILER!] fil­mów z naszej TOP­ki znaj­dzie­cie poniżej:

1:41 – Osca­ry 2019 w kil­ku­set sło­wach
21:09 – Gala bez pro­wa­dzą­ce­go: Spra­wa Kevi­na Har­ta i ostrych reak­cji na skan­da­le
29:46 – „Wil­ko­łak” (29.3.2019) Czy Panek odro­bił lek­cje?
35:15 – „Nowi mutan­ci” (31.7.2019 – świat) Widow­nia testo­wa nie lubi hor­ro­rów
39:14 – „Szyb­cy i wście­kli: Hobbs i Shaw” (2.8.2019) / „Godzil­la II: Król potwo­rów” (14.6.2019) Kto czu­je Mother­ki w brzu­chu?
42:43 – „Sha­zam!” (5.4.2019) Miła odmia­na czy żar­ty nie naj­wyż­szych lotów?
47–59 – „John Wick 3” (17.5.2019) Kata­ny na moto­rach
50:58 – „Aven­gers Koniec gry” (26.4.2018) Koniec czy począ­tek?
54:24 – „Ciem­no, pra­wie noc” (22.3.2019) Sick nie cier­pi Cie­lec­kiej, a my kocha­my Bator
1:02:39 – „Smę­tarz dla zwie­rza­ków” (3.5.2019) Seans na majów­kę
1:07:15 – “Once Upon a Time in Hol­ly­wo­od” (9.8.2019) Film o fil­mach to dobry film
1:11:46 – „To: Roz­dział 2” (6.9.2019) Wra­ca­my do Klu­bu Fra­je­rów
1:15:16 – „To my” (22.3.2019) Wszy­scy cze­ka­ją na powrót Peele­go
1:21:33 – „Star Wars: Epi­so­de IX” (19.12.2019) Zmy­wa­nie nie­sma­ku po TLJ
1:27:31 – Poza top­ką i pożegnania

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.