Jane, lis i ja

Po dłu­gim spo­tka­niu z H.P. Love­cra­ftem nasz pod­ca­ster zanu­rza się w lite­ra­tu­rę obraz­ko­wą, skie­ro­wa­ną do młod­sze­go czy­tel­ni­ka. Czy sta­ry dziad potra­fi odna­leźć w sobie dziec­ko i zachwy­cić się bar­dziej pogod­ną lite­ra­tu­rą? I czy aby na pew­no jest to lite­ra­tu­ra tyl­ko dla dzie­ci? Prze­ko­naj­cie się i posłu­chaj­cie audy­cji o kana­dyj­skim komik­sie wyda­nym przez Kul­tu­rę Gniewu. 

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.