Niegodny Thor

Egmont sys­te­ma­tycz­nie dostar­cza nam kolej­ne tomy opo­wie­ści Aaro­na o Tho­rach, któ­rej zwień­cze­niem będzie event „War of the Realms”. Tym razem Jer­ry się­gnął po „Nie­god­ne­go Tho­ra”, któ­ra to mini-seria wyja­śnia co się dzia­ło z Odin­so­nem pomię­dzy dwo­ma kadra­mi z „Potęż­nej Thor”, czy­li Odin­so­nem w łań­cu­chach, któ­re­go widzie­li­śmy w zeszy­cie szó­stym tam­tej serii, a jego poja­wie­niem się kil­ka­na­ście zeszy­tów dalej. Brzmi skom­pli­ko­wa­nie? Cóż, choć ten album jest na swój spo­sób auto­no­micz­ną opo­wie­ścią, to jed­nak widać, że bar­dzo moc­no pod­bu­do­wu­je wyda­rze­nia z głów­nej serii pisa­nej przez Aaro­na. Czy jest to straw­ne dla „świe­że­go” czy­tel­ni­ka? Na ile cie­ka­wa i waż­na jest to opo­wieść, dla tych któ­rzy śle­dzą „Potęż­ną Thor”? Czy war­to się­gnąć po ten album? O tym wszyst­kim posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.