Mroczna Wieża VII: Mroczna Wieża

Pra­wie pięć lat zaję­ło nam dotar­cie do szczy­tu Mrocz­nej Wie­ży. Dłu­go, ale na szczę­ście nie aż tak dłu­go jak Rolan­do­wi. Ale naj­waż­niej­sze, że oto jeste­śmy. Nie będzie­my ukry­wać, że chy­ba całe nasza ka-tet, w oso­bach Huber­ta „Man­do” Span­dow­skie­go, Rafa­ła „Ran­dal­la” Jasiń­skie­go oraz Micha­ła „Jer­ry­’e­go” Rako­wi­cza, mia­ło wie­le obaw przy oka­zji powro­tu na pole róż pod Wie­żą. Szcze­gól­nie po dość roz­cza­ro­wu­ją­cej „Pie­śni Susan­nah”. Czy słusz­nie? O tym prze­ko­na­cie się w dzi­siej­szym – w peł­ni spo­ile­ro­wym – odcin­ku. Roz­bie­ra­my na czę­ści pierw­sze finał sagi, dywa­gu­je­my na ile dobrze King pora­dził sobie z licz­ny­mi roz­sta­nia­mi, z któ­ry­mi przy­szło się nam w tej książ­ce mie­rzyć, dys­ku­tu­je­my nad wąt­kiem Kin­ga-posta­ci w jego wła­snej książ­ce i dzie­li­my się wra­że­nia­mi z wiel­kie­go fina­łu. Tymi sprzed lat i tymi obec­ny­mi. Nie mówi­my jesz­cze do widze­nia, mamy nadzie­ję, że za czas jakiś powró­ci­my z omó­wie­niem „Wia­tru przez dziur­kę od klu­cza”, ale póki co to tyle. Dłu­gich dni i przy­jem­nych nocy!

Książ­kę „Mrocz­na Wie­ża VII: Mrocz­na Wie­ża”, w bar­dzo dobrej inter­pre­ta­cji pana Mate­usza Droz­dy, kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Audioteka.pl

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Rafał Jasiński

https://thetwilightarea.wordpress.com/

Współprowadzący podcastu Reader Initiative oraz Strefa Mroku Podcast. O "Strefie Mroku" pisze również cykl artykułów dla serwisu Serialomaniak.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.