Jestem

Nagro­dzo­ny przez publicz­ność i jury XXX FPFF w Gdy­ni oraz doce­nio­ny przez orga­ni­za­to­rów zagra­nicz­nych festi­wa­li fil­mo­wych (Nowy Jork, Toron­to, Pusan), film Doro­ty Kędzie­raw­skiej („Wro­ny”, „Nic”). Auto­rem muzy­ki do fil­mu jest świa­to­wej sła­wy kom­po­zy­tor Micha­el Nyman („For­te­pian”, Kon­trakt rysow­ni­ka”, „Mąż fry­zjer­ki”). Zdję­cia zre­ali­zo­wał Arthur Rein­hard („Tri­stan i Izol­da”, „Pro­wo­ka­tor”).

Histo­ria jede­na­sto­lat­ka, któ­ry po uciecz­ce z domu dziec­ka, zda­ny na sie­bie, pozna­je doro­sły świat. Przy­pad­ko­wo spo­ty­ka dziew­czyn­kę z praw­dzi­we­go, dostat­nie­go domu. Rodzą­ce się uczu­cie przy­nie­sie oboj­gu wspa­nia­łe odkry­cie – na świe­cie nie­ko­niecz­nie trze­ba być samotnym.

Dzi­siej­szy pod­cast jest bar­dzo nie­ty­po­wą recen­zją fil­mu. Jest to spoj­rze­nie na film przez zupeł­nie inny pry­zmat. Mnó­stwo aneg­dot z moje­go życia i omó­wie­nie fil­mu poprzez moje histo­rie z tym fil­mem zwią­za­ne. Jest to oczy­wi­ście rów­nież kla­sycz­na oce­na same­go fil­mu ale ta część audy­cji scho­dzi czę­sto na dal­szy plan.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.