Moje seriale cz. 60: Sezon 2018/2019

Zapra­szam na kolej­ny odci­nek cyklu pod­ca­stów, w któ­rych cał­ko­wi­cie na żyw­ca, bez przy­go­to­wa­nia, pobież­nie i bez głęb­szej ana­li­zy oma­wiam seria­le, któ­re oglą­dam. Co pole­cam, cze­go nie pole­cam, a co defi­ni­tyw­nie odra­dzam? Z zało­że­nia krót­ko i przekrojowo.

W dzi­siej­szej audy­cji wresz­cie koń­czę oma­wia­nie minio­ne­go sezo­nu seria­lo­we­go. Dzi­siaj na warsz­tat bio­rę trzy tytuły:

  • 0:01:41 – Light as a Feather, sezon 1
  • 0:12:12 – V/H/S, seria shortów
  • 0:21:25 – Cre­eped Out, sezon 2
  • 0:33:59 – Pod­su­mo­wa­nie sezo­nu 2018/2019
  • 0:38:13 – Kil­ka zdań o seria­lach, któ­re sobie odpu­ści­łem lub prze­ło­ży­łem na później

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.