Mister Miracle

Po bar­dzo chwa­lo­nym „Visio­nie” Egmont zde­cy­do­wał się na wyda­nie w naszym pięk­nym kra­ju dru­gie­go, bar­dzo pozy­tyw­nie oce­nia­ne­go tytu­łu autor­stwa Toma Kin­ga, tj. komik­su „Mister Mirac­le”. Zaś Misty Pop i Jer­ry spo­tka­li się oczy­wi­ście w wir­tu­al­nym stu­dio, aby poroz­ma­wiać o tym albu­mie. Jak go oce­nia­ją? Co zagra­ło ide­al­nie, a co nie do koń­ca wypa­li­ło? Na ile spe­cy­ficz­ne kadro­wa­nie wyszło cało­ści na dobre? Czy fak­tycz­nie jest to tak genial­ny tytuł, jak o nim mówią? Tego wszyst­kie­go dowie­cie się z dzi­siej­sze­go odcin­ka, a na deser nasza eki­pa sko­men­tu­je pla­ny na powrót komik­so­we­go „Watch­men”, czy­li nad­cho­dzą­ce­go komik­su o Rorschachu.

Wspo­mnia­na w pod­ca­ście recen­zja „Mister Mirac­le” od Misty Pop tutaj, a tutaj znaj­dzie­cie felie­ton o Rorschachu.

Komiks „Mister Mirac­le” zaku­pi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Egmontu.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.