Oni

Czy najn­ti­sy sta­ły się już nowy­mi ejti­sa­mi? Co w ogó­le mówią nam dziś o pro­ble­mach i kosz­ma­rach nasto­lat­ków u pro­gu nowe­go wie­ku? I w koń­cu: co było strasz­niej­sze: fry­zu­ra Josha Hart­net­ta czy może nauczy­cie­le opę­ta­ni przez przy­by­szów z kosmo­su? W naj­now­szym odcin­ku Bogu­sia, Jer­ry oraz Mar­ta z maga­zy­nu Final Girls, poszu­ku­jąc odpo­wie­dzi na te i jesz­cze wie­le innych pytań, wybra­li się w nostal­gicz­ną podróż do ame­ry­kań­skie­go ogól­nia­ka z fil­mu „Oni” Rober­ta Rodri­gu­eza. Pole­ca­my się do słuchania!

A już 23 mar­ca zapra­sza­my ser­decz­nie do war­szaw­skie­go Kino Amon­do na pokaz tego kul­to­we­go hor­ro­ru z kase­ty VHS, przed któ­rym Mar­ta wygło­si pre­lek­cję, a tuż po fil­mie zapro­si na dys­ku­sję. Trig­ger war­ning przed wyda­rze­niem: sze­reg mniej­szych i więk­szych wzru­szeń gwa­ran­to­wa­ny, nie tyl­ko dla poko­le­nia, któ­re wiek lice­al­ny ma już daw­no za sobą.

Marta Płaza

https://finalgirls.pl/

Entuzjastka kampu, horrorów i kociego futra. Po godzinach marzy o wynalezieniu wehikułu czasu, który przeniósłby ją do obskurnych kin na nowojorskim Times Square z lat 70. Jej życiową misją jest zaszczepienie w widzach miłości do dziwności.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.